bg

09:30 AM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

09:30 AM

10:00 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

10:00 AM

10:30 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

10:30 AM

11:00 AM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

11:00 AM

11:30 AM

Trideviyaan

Trideviyaan

11:30 AM

12:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:00 PM

12:30 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

12:30 PM

01:00 PM

Kishen Kanhaiya

Kishen Kanhaiya

01:00 PM

04:00 PM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

04:00 PM

04:30 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

04:30 PM

05:00 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

05:00 PM

05:30 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

05:30 PM

06:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

06:00 PM

06:31 PM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

06:31 PM

07:00 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

07:00 PM

07:30 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

07:30 PM

08:02 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

08:02 PM

08:33 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:33 PM

09:06 PM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

09:06 PM

09:38 PM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

09:38 PM

10:08 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

10:08 PM

10:41 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

10:41 PM

11:13 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

11:13 PM

11:40 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

11:40 PM

previous
previous
img_live

Dil Deke Dekho

09:30 AM

Ichhapyaari Naagin

10:00 AM

Chidiyaghar

10:30 AM

Khatmal-e-ishque

11:00 AM

Trideviyaan

11:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:00 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

12:30 PM

Kishen Kanhaiya

01:00 PM

Ichhapyaari Naagin

04:00 PM

Trideviyaan

04:30 PM

Dil Deke Dekho

05:00 PM

Khatmal-e-ishque

05:30 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

06:00 PM

Chidiyaghar

06:31 PM

Trideviyaan

07:00 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

07:30 PM

Khatmal-e-ishque

08:02 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:33 PM

Chidiyaghar

09:06 PM

Ichhapyaari Naagin

09:38 PM

Trideviyaan

10:08 PM

Dil Deke Dekho

10:41 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

11:13 PM

Khatmal-e-ishque

11:40 PM

12:08 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:08 AM

12:36 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

12:36 AM

01:02 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

01:02 AM

01:30 AM

Trideviyaan

Trideviyaan

01:30 AM

02:00 AM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

02:00 AM

02:30 AM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

02:30 AM

03:00 AM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

03:00 AM

03:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

03:30 AM

04:00 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

04:00 AM

04:29 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

04:29 AM

04:59 AM

Trideviyaan

Trideviyaan

04:59 AM

05:30 AM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

05:30 AM

06:00 AM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

06:00 AM

06:30 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

06:30 AM

07:00 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

07:00 AM

07:30 AM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

07:30 AM

08:00 AM

Third Eye Of Nirmal Baba- 2016

Third Eye Of Nirmal Baba- 2016

08:00 AM

08:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:30 AM

09:00 AM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

09:00 AM

09:30 AM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

09:30 AM

10:00 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

10:00 AM

10:30 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

10:30 AM

11:00 AM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

11:00 AM

11:30 AM

Trideviyaan

Trideviyaan

11:30 AM

12:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:00 PM

12:30 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

Y.a.r.o. Ka Tashan

12:30 PM

01:00 PM

Kareeb

Kareeb

01:00 PM

04:00 PM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

04:00 PM

04:30 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

04:30 PM

05:00 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

05:00 PM

05:30 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

05:30 PM

06:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

06:00 PM

06:30 PM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

06:30 PM

07:00 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

07:00 PM

07:30 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

07:30 PM

08:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:00 PM

08:30 PM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

08:30 PM

09:00 PM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

09:00 PM

10:00 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

10:00 PM

10:30 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

10:30 PM

11:00 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

11:00 PM

11:30 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

11:30 PM

previous
previous
img_live

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:08 AM

Chidiyaghar

12:36 AM

Ichhapyaari Naagin

01:02 AM

Trideviyaan

01:30 AM

Dil Deke Dekho

02:00 AM

Y.a.r.o. Ka Tashan

02:30 AM

Khatmal-e-ishque

03:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

03:30 AM

Chidiyaghar

04:00 AM

Ichhapyaari Naagin

04:29 AM

Trideviyaan

04:59 AM

Dil Deke Dekho

05:30 AM

Y.a.r.o. Ka Tashan

06:00 AM

Chidiyaghar

06:30 AM

Ichhapyaari Naagin

07:00 AM

Khatmal-e-ishque

07:30 AM

Third Eye Of Nirmal Baba- 2016

08:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:30 AM

Y.a.r.o. Ka Tashan

09:00 AM

Dil Deke Dekho

09:30 AM

Ichhapyaari Naagin

10:00 AM

Chidiyaghar

10:30 AM

Khatmal-e-ishque

11:00 AM

Trideviyaan

11:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:00 PM

Y.a.r.o. Ka Tashan

12:30 PM

Kareeb

01:00 PM

Ichhapyaari Naagin

04:00 PM

Trideviyaan

04:30 PM

Dil Deke Dekho

05:00 PM

Khatmal-e-ishque

05:30 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

06:00 PM

Chidiyaghar

06:30 PM

Trideviyaan

07:00 PM

Khatmal-e-ishque

07:30 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:00 PM

Chidiyaghar

08:30 PM

Ichhapyaari Naagin

09:00 PM

Trideviyaan

10:00 PM

Dil Deke Dekho

10:30 PM

Khatmal-e-ishque

11:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

11:30 PM

12:00 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

12:00 AM

12:30 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

12:30 AM

01:30 AM

Trideviyaan

Trideviyaan

01:30 AM

02:00 AM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

02:00 AM

02:30 AM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

02:30 AM

03:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

03:00 AM

03:30 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

03:30 AM

04:00 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

04:00 AM

05:00 AM

Trideviyaan

Trideviyaan

05:00 AM

05:30 AM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

05:30 AM

06:00 AM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

06:00 AM

06:30 AM

Chidiyaghar

Chidiyaghar

06:30 AM

07:00 AM

Ichhapyaari Naagin

Ichhapyaari Naagin

07:00 AM

08:00 AM

Third Eye Of Nirmal Baba- 2016

Third Eye Of Nirmal Baba- 2016

08:00 AM

08:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:30 AM

09:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

09:00 AM

09:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

09:30 AM

10:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

10:00 AM

10:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

10:30 AM

11:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

11:00 AM

11:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

11:30 AM

12:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:00 PM

12:30 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:30 PM

01:00 PM

Koyla

Koyla

01:00 PM

04:00 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

04:00 PM

04:30 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

04:30 PM

05:00 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

05:00 PM

05:30 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

05:30 PM

06:00 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

06:00 PM

06:30 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

06:30 PM

07:00 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

07:00 PM

07:30 PM

Trideviyaan

Trideviyaan

07:30 PM

08:00 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

08:00 PM

08:30 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

08:30 PM

09:00 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

09:00 PM

09:30 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

09:30 PM

10:00 PM

Dil Deke Dekho

Dil Deke Dekho

10:00 PM

10:30 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

10:30 PM

11:00 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

11:00 PM

11:30 PM

Khatmal-e-ishque

Khatmal-e-ishque

11:30 PM

previous
previous
img_live

Chidiyaghar

12:00 AM

Ichhapyaari Naagin

12:30 AM

Trideviyaan

01:30 AM

Dil Deke Dekho

02:00 AM

Khatmal-e-ishque

02:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

03:00 AM

Chidiyaghar

03:30 AM

Ichhapyaari Naagin

04:00 AM

Trideviyaan

05:00 AM

Dil Deke Dekho

05:30 AM

Khatmal-e-ishque

06:00 AM

Chidiyaghar

06:30 AM

Ichhapyaari Naagin

07:00 AM

Third Eye Of Nirmal Baba- 2016

08:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

08:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

09:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

09:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

10:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

10:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

11:00 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

11:30 AM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:00 PM

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

12:30 PM

Koyla

01:00 PM

Khatmal-e-ishque

04:00 PM

Khatmal-e-ishque

04:30 PM

Khatmal-e-ishque

05:00 PM

Trideviyaan

05:30 PM

Trideviyaan

06:00 PM

Trideviyaan

06:30 PM

Trideviyaan

07:00 PM

Trideviyaan

07:30 PM

Dil Deke Dekho

08:00 PM

Dil Deke Dekho

08:30 PM

Dil Deke Dekho

09:00 PM

Dil Deke Dekho

09:30 PM

Dil Deke Dekho

10:00 PM

Khatmal-e-ishque

10:30 PM

Khatmal-e-ishque

11:00 PM

Khatmal-e-ishque

11:30 PM